EĞİTİM
Ders Detayı

AIT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.

AİT203 - ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I AİT203 3. Yarıyıl 2 0 2 2
Önkoşul(lar)-var iseYOK
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
 
Dersin sorumlusu(ları)Enstitü Öğretim Elemanları 
Dersin amacıTürkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir. AİT 203 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Tarihsel bilginin, bir konu/sorun ve zaman kesiti, olay-olgular, aktörleri etrafında çözümlenmesi, bu tarihsel olay-olgunun yazım ve anlatı biçimleri, dolayısıyla çeşitli materyallerin; tarihsel kesitle-olay-olgu-aktörler üzerine kaynakların, literatürün (kitaplar, makaleler, sinema ve edebiyat ürünleri) bu bilginin çözümlenmesinde bakış açısını destekleme gücünü kazanır.
  2. Bir tarihsel sorunu ele alan ve irdeleyen makalenin nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir
  3. Bir tarihsel sorunu bugünle ilişkilendirerek, güncel sorunlarla (varsayımsal) ilişkisini kurarak araştırır
  4. Tarihsel bir problem üzerine sunum hazırlamayı öğrenir
  5. Farklı bakış açılarını ve görüşleri eleştirel olarak değerlendirme yetisini kazanır, kendi bakış açısına ve ileri sürdüğü düşünceler ve görüşlerine yönelik ortaya çıkan sorulara, tarihsel dayanaklarla düşünerek analiz edip cevap verebilme deneyimini, bir problem üzerine düşüncesini rasyonel ve doğru ifade edebilme ve aktarabilme bilgi ve deneyimini kazanır, soyutlama yapabilmeyi öğrenir.
Dersin içeriğiTürkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı  
KaynaklarKILINÇKAYA Derviş (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
AHMAD Feroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
Atatürk?ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
BERKES Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
LEWIS Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984.

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaKavramlar ve Osmanlı-Türk Modernleşmesi
2. HaftaModern Avrupa'nın Doğuşunun hazırlayan olay-olgular, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Fransız Devrimi'nin Avrupa dışı dünyaya etkileri ve sonuçları,
3. HaftaAvrupa ve Şark Meselesi, Erken ve Geç Kolonyalizm hareketleri, Avrupa ve Osmanlı Devleti İlişkilerinin Özellikleri, Emperyalizm Çağında Osmanlı devleti ve Avrupa.
4. HaftaAvrupa'da Meşrutiyet ve Anayasa Düşüncesi, Osmanlı Devleti'nde Aydın Muhalefeti olarak Yeni Osmanlılar, Tanzimat ve Meşrutiyet Devrinin özellikleri, I. Meşrutiyet (1876), Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu
5. HaftaII. Meşrutiyet Devri- 1908 Devrimi , Türk Siyasî Düşünce Akımları ve Hareketleri, Balkan Savaşları ve Trablusgarb Savaşı
6. HaftaI. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Savaşın Sebepleri ve Sonuçları, Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi sürecinde bu savaşın değerlendirilmesi: Şark Meselesi Bağlamında Osmanlı Devleti'nin Parçalanması ve Paylaşımı.
7. HaftaAra Sınav
8. HaftaMondros Mütarekesi şartları ve Millî Mücadele'nin Başlaması, Hazırlık-Örgütlenme Evresi
9. HaftaMillî Mücadele'de Örgütlenmenin Siyasî Boyutu olarak Erzurum ve Sivas Kongreleri
10. HaftaSivas Kongresi ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Millî'nin Kabul ve ilânı
11. HaftaAnkara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, TBMM Hükümeti'nin kuruluşu ve Millî Mücadele'nin siyasî merkezliğinin tescili, Millî Mücadele'nin askerî evresi
12. HaftaAra Sınav
13. HaftaLozan Konferansı, Barış Andlaşmaları çerçevesinde I. Dünya Savaşı sonrası Yeni Dünya Düzeni değerlendirmesi,
14. HaftaLozan Andlaşması, Ankara TBMM Hükümeti ve Şark Meselesi Bağlamında Mondros Mütarekesi- Sevr Barış Andlaşması ve Lozan Andlaşması'nın Karşılaştırılması
15. Hafta
16. HaftaFinal

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi212
Genel sınava hazırlanma süresi122
Toplam İş Yükü31760

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X    
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.X    
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü